آدرس :

سنندج – بهاران – قرادیان – ۱/۱۷ – مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی مادایرانیان

کدپستی :

۶۶۱۶۶۴۵۴۵۶

تلفن تماس :

۰۸۷۳۳۷۳۸۰۸۳